In maart van dit jaar heeft de VNG de taskforce economisch herstel en transitie opgericht.Trekker is Boaz Adank (Breda). De actieve wethouders en ambtenaren uit de pijler economie en werk van de G40 dragen voor een belangrijk deel de bestuurlijke en ambtelijke taskforce, samen met collega’s van de G4, de M50, de P10 en andere gemeenten.

René de Heer, Mariska ten Heuw en Carine Bloemhoff trekken het thema Human Capital. De regionale mobiliteitsteams hebben de samenwerking tussen werkgevers- en werknemersorganisaties, onderwijsinstellingen en UWV in de regio versterkt. In hun white paper Een wendbare en weerbare beroepsbevolking (pdf) als basis voor economie en brede welvaart zetten ze de contouren neer voor een regionaal georiënteerde human capital-aanpak. Ze zijn hierover in gesprek met de landelijke werkgevers en werknemersorganisaties en andere landelijke koepels. Nodig is ook een samenhangende en structurele aanpak van het Rijk.

Monique Esselbrugge trekt het thema vitale binnensteden. Ondernemers in binnensteden hebben flinke klappen gehad de afgelopen tijd, het bezoek aan binnensteden is fors afgenomen. De transformatieopgave in binnensteden is gegroeid. Het Rijk heeft een transformatiefonds ingesteld, maar de vraag is of dat genoeg is. Er is behoefte aan nieuwe financiële arrangementen. Gemeenten zijn of moeten aan de slag met een actieplan voor een toekomstbestendige binnenstad. Gewerkt wordt aan een citydeal. 

Jeroen Joon en Pieter Meekels trekken het thema regionale economie. In de regio moeten ondernemers, (onderwijs) organisaties en overheden aan de slag voor de ontwikkeling van brede welvaart. Om dit te begeleiden is een Welvaart Model canvas ontwikkeld.

Met de ministeries van EZK, BZK, IPO en MKB NL werkt de VNG aan een MKB-Uitvoeringsagenda, met aandacht voor ondernemersdienstverlening, instrumenten, digitalisering en circulaire economie.

De G40 en Platform31 verwerkten dit allemaal in een overdrachtsdocument en een toekomstagenda voor de nieuwe bestuurders van het kabinet en gemeenten.

Meer informatie: Taskforce economisch herstel en transitie (VNG)