Middelgrote gemeenten zijn belangrijke schakels in het stedelijk netwerk van Nederland. Al deze middelgrote gemeenten hebben te maken met grote opgaven en uitdagingen. Je moet bijvoorbeeld werk maken van de energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie. En zorgen dat het voorzieningenniveau op peil blijft en een passend woningaanbod bieden. Tijdens een webinar van Platform31 i.s.m. G40 en M50 op 11 december gaat u met vakgenoten in gesprek over een gedeeld handelingsperspectief voor middelgrote gemeenten. Meld u aan, denk mee en wissel ervaringen uit!

Tijdens het webinar lanceren we het rapport ‘Op zoek naar een gedeeld handelingsperspectief voor middelgrote gemeenten’. In dit rapport clustert Platform31 58 gemeenten op basis van overeenkomstige uitdagingen. In opdracht van de M50 en het G40-stedennetwerk verdeelden we de gemeenten over zeven clusters:

  1. Aantrekkelijke woonstad
  2. Bloeiende streekstad
  3. Centrumstad met uitdagingen
  4. Landelijke stad
  5. Stad in transitie
  6. Voorstad
  7. Werkstad

Per cluster beschrijven we de overeenkomstige kenmerken en ontwikkelingen op de thema’s demografie, woningmarkt, werkgelegenheid en economie, voorzieningen, kwaliteit van leven, sociale problematiek en bestuur en samenspel. Per cluster schetsen we ook een handelingsperspectief met gemeenschappelijke opgaven waar de gemeenten voor staan.

Wat gaan we doen?

Op 11 december trapt Nol Kleijngeld (burgemeester van Waalwijk en vicevoorzitter van de M50) het webinar af. Vervolgens nemen we u in vogelvlucht mee door de belangrijkste inzichten uit het rapport. We gaan in op een aantal generieke uitdagingen waar alle middelgrote gemeenten voor staan. Daarna splitsen we op in zeven groepen, zodat u kennis en ervaringen kunt uitwisselen met gemeenten die te maken hebben met vergelijkbare trends en uitdagingen. Door ideeën, aanpakken en oplossingen te delen, kunnen gemeenten van elkaar leren en elkaar inspireren. Het rapport is dan ook geen eindproduct, maar een startpunt voor kennisdeling tussen enigszins vergelijkbare gemeenten.

Voor wie?

Werkt u voor een middelgrote gemeente? Of bent u betrokken bij de opgaven en uitdagingen van middelgrote gemeenten? Dan is het webinar voor u interessant.

Waarom?

Door decentralisaties vanuit het Rijk hebben gemeenten er de afgelopen jaren veel taken en verantwoordelijkheden bij gekregen. Tegelijkertijd beschikken middelgrote gemeenten over een beperkt budget en capaciteit om deze (extra) taken uit te voeren. Door kennis en ervaringen te delen hoeven gemeenten het wiel niet opnieuw uit te vinden maar kunnen gemeenten leren van elkaars kennis. Bovendien zorgt deze clusterindeling voor nieuwe gesprekspartners. Waar gemeenten vaak te rade gaan bij buurtgemeenten, zorgen deze clusters voor nieuwe inzichten van buiten de regio.

Aanmelden en meer informatie