Zaanstad

Op donderdag 13 april in Zaanstad organiseren we de tweede ambtelijke netwerkdag van de G40.

Het programma  
We geven de dag het thema: ‘Ruimtelijke Verkenning 2023, Vier scenario's voor de inrichting van Nederland in 2050’ van het Planbureau voor de Leefomgeving. Aan het begin van de dag een presentatie hierover en vervolgens vertrouwde programmaonderdelen, zoals de vergaderingen van de pijlers economie en werk, fysiek en sociaal. Maar ook vergaderingen van (gecombineerde) themagroepen. Tijdens lunchtijd drie verschillende interessante wandelingen: Monet; MAAK Centrum en Zaanse Houtbouw. In het blokkenschema (pdf) staat de indeling van de dag, met toelichtingen.

Voor wie?
Iedereen die een actieve rol speelt binnen het G40 Stedennetwerk is uitgenodigd: pijlervertegenwoordigers, leden van themagroepen en coördinatoren.

Aanmelden 
De mogelijkheid tot aanmelden is gesloten. De zalen hebben een maximale capaciteit die nu is bereikt.

Meer informatie: info@g40stedennetwerk.nl.

Graag tot 13 april!

 

Toelichting per onderdeel

 

 • Planbureau voor de Leefomgeving (PBL): Ruimtelijke Verkenning Nederland 2050
  Na de opening van de ambtelijke netwerkdag is het PBL onze gast. David Hamers neemt ons mee in hun nieuwste product: de ruimtelijke verkenning van Nederland.
  In de Ruimtelijke Verkenning 2023 heeft het PBL scenario’s ontwikkeld voor de inrichting van Nederland in 2050. In dit hoofdrapport worden vier mogelijke ruimtelijke toekomsten gepresenteerd. Dat zijn: Mondiaal Ondernemend (een toekomstscenario waarin grote bedrijven de lead hebben), Snelle Wereld (de nog verder toegenomen digitalisering doet afstanden verdwijnen), Groen Land (veel ruimte voor de natuur) en Regionaal Geworteld (burgers nemen het initiatief in hun eigen leefomgeving). Voor elk scenario zijn op basis van ruimtelijke modellering en ontwerpend onderzoek gedetailleerde kaarten van het bijbehorende Nederland van 2050 gemaakt. Deze scenariokaarten brengen in beeld welke gevolgen verschillende keuzes hebben.
  Deze scenario’s en kaarten geven een uniek visueel kijkje in de toekomst voor people, planet en profit. Een toekomst waarin de ruim 5 miljoen inwoners van het G40 stedennetwerk zullen wonen. Met deze presentatie kunnen de G40 steden op een laagdrempelige manier kennis nemen van de mogelijke toekomst van Nederland en de stedelijke bijdrage hieraan. Neem alvast een kijkje op de website. Er is ruimte voor het stellen van vragen tijdens de presentatie van David.
   
 • Themagroepen Wonen, welzijn, zorg - Woningmarkt
  In het programma ‘Een thuis voor iedereen’ slaan de overheden, woningcorporaties, zorg- en welzijnsinstellingen en andere partijen de handen ineen om te zorgen voor passende en betaalbare huisvesting van aandachtsgroepen, inclusief passende zorg en ondersteuning van deze groep. Het wetsvoorstel ‘Versterking regie volkshuisvesting’ levert een bijdrage aan het realiseren van deze ambitie, door Rijk, provincies en gemeenten de instrumenten te geven om regie te kunnen voeren op volkshuisvesting. Wat betekent het wetsvoorstel - en het gedachtengoed achter de wet - voor de praktijk van gemeenten? Hoe kun je samen met verschillende partijen zorgen voor voldoende huisvesting, met een passend aanbod aan zorg- en welzijnsvoorzieningen? Welke keuzes zijn er te maken, en met wie?
  Netty van Triest, senior projectleider Platform31, vertelt over het koplopersprogramma ‘Een thuis voor iedereen’, waarin een aantal regio's al vooruitlopen op de landelijke taakstelling en waar dagelijks ervaring wordt opgedaan en lessen worden geleerd die relevant zijn voor andere regio's. Daarna gaan we met de groep in gesprek over de dilemma’s die we kunnen verwachten.
 • Themagroepen Slimme duurzame verstedelijking en mobiliteitsvernieuwing - Leefomgeving en stedelijke transformatie
  In deze gezamenlijke sessie gaan de themagroepen in op de opgaven vanuit het Rijksprogramma Bodem en Water sturend en wat dat van gemeenten gaat vragen: hoe gaan we onze ruimtelijke ordening afstemmen op de landschapstypen en de uitdagingen die daarbij horen. Joost van Halem, programmamanager Bodem en Water sturend bij IenW neemt ons mee in waar we mee aan de slag moeten. Martin Peersmann, programmamanager basisregistratie en regie op de ondergrond laat zien hoe we regie kunnen nemen op de ondergrond aan de hand van alle informatie die er is. De basisregistratie ondergrond (BRO) is een hulpmiddel waardoor we meer inzicht krijgen door gebruik te maken van beschikbare data en die te visualiseren. Doel van de sessie is om een handelingsperspectief met hulp van data te bieden voor hoe we ons natuurlijk kapitaal kunnen beschermen en benutten ten behoeve van drinkwater, bodemkwaliteit en een veilige, gezonde leefomgeving.
 • Themagroep Vergunninghouders en asiel
  Werksessie opzetten integraal lokaal programma van opvang tot en met integratie.
  Veel gemeenten zijn bezig met het opzetten van een gemeentebreed en sectoroverstijgend programma om te zorgen voor een integrale aanpak van complexe vraagstukken m.b.t. onder meer migratie, integratie en samenleven. De gemeentelijke versie van de integrale aanpak die we ook van het Rijk verwachten. Naast beter beleid en het centraal zetten van de mensen om wie het gaat, moet dit ook leiden tot voordelen als efficiëntere en effectieve inzet van mensen en middelen, meer slag- en daadkracht en betere uitvoerbaarheid. Binnen de G40 Themagroep Vergunninghouders & Asiel is daarom een werkgroep opgezet om hierover ervaringen uit te wisselen en te bespreken welke stappen er gezet moeten worden. Tijdens de Ambtelijke Netwerkdag op 13 april a.s. organiseren we een werksessie ten aanzien van dit onderwerp en kan je onder meer goede voorbeelden delen en ophalen.
 • Themagroep Zorg, jeugd en onderwijs
  Dit moment wordt aangegrepen voor het maandelijkse reguliere overleg van de G40 ambtelijke themagroep ZJO. De agenda hiervoor is nog in de maak en zal een week van te voren worden rondgestuurd. We zullen in ieder geval de actualiteit bespreken en de nodige G40 inzet hierop afstemmen. Daarnaast geven we een vervolg aan de G40 bestuurlijke onderwijstafel van 31 maart en bespreken we de G40 reactie op het wetsvoorstel regie op volkshuisvesting dat t.z.t is ingeleverd en het vervolgproces.  IZA/GALA komt aan bod en de kernboodschap Jeugd met bijbehorende communicatiestrategie wordt gezamenlijk verder gebracht. Ook kijken we vooruit naar de eerstvolgende bestuurlijke bijeenkomst op 31 mei tijdens de BND. Tot slot is er zoals altijd ruimte voor eigen inbreng, vragen en ideeën.
 • Themagroep MKB en economische vernieuwing
  Hoe realiseren we maatwerk voor de MKB ondernemer op weg naar een verdienmodel in een klimaat-neutrale, inclusieve en circulaire economie.  Een aantal gemeenten willen met hun regio voorop lopen om de ondernemersdienstverlening te verbeteren. We treffen voorbereidingen voor een bestuurlijke conferentie met de kwartiermaker die door het ministerie van EZK is aangesteld om de regionale dienstverlening aan het MKB te verbeteren en toegankelijker te maken.
 • Lobbyistenoverleg
  Op basis van de jaarplannen van de themagroepen en pijlers kijken we naar de belangrijkste onderdelen op lobby en hoe we elkaars netwerken daarvoor inzetten.

   
 • Stadswandeling Monet
  Het Zaandam van 1871 komt tot leven. We kijken door de ogen van de kunstenaar naar de stad van nu. Wat zeggen zijn schilderijen over Zaandam van rond 1871, wat kunnen we nu nog herkennen, welke schepen voeren er, hoeveel molens draaiden er, waar stonden die “huizen in alle kleuren, genoeg om te schilderen voor een heel leven” zoals hij aan zijn vrienden schreef. We zien waar de zee tegen de IJdijken aan klotste, lopen langs het Blauwe Huis (het lievelingsschilderij van Monet) en eindigen in het MonetAtelier waar alle Zaanse werken als replica zijn te zien.
 • Stadswandeling MAAK Centrum
  Gebiedsontwikkeling in het centrum; een terugblik én vooruitblik.
  Ruim 20 jaar geleden is gestart met de gebiedsontwikkeling Inverdan. Onder supervisie van architect Sjoerd Soeters is het centrum van Zaanstad op de kaart gekomen en heeft er een enorme kwaliteitsimpuls plaatsgevonden. De versterking en verbetering van het centrum zet zich nu voort aan de oostkant van de Zaan. Dit gebied zal de komende jaren transformeren naar een aantrekkelijk woon en verblijfsgebied. De wandeling start bij het stadhuis, gaat langs de gracht naar het gebied ten oosten van de Zaan en terug via het Czaar Peterhuisje naar het stadhuis.
 • Stadswandeling Zaanse Houtbouw
  Het Czaar Peter huisje is oudste en bekendste houtbouwmonument van Zaanstad. Daar eindigt de houtbouwrondleiding die begint op de Gedempte Gracht langs nieuwe, historiserend gebouwde ‘houten’ panden. Op de Hooghe Dijk staan oude fraaie houtbouw monumenten. Oud-raadslid Louis Groen vertelt u er alles over.

   
 • Themagroep Duurzaamheid

  De themagroep sluit aan bij de bijeenkomst Circulariteit. Steden die geïnteresseerd zijn in het thema duurzaamheid worden uitgenodigd ook bij deze bijeenkomst aan te sluiten.

 • Themagroep Sterke keten van participatie, leren, werken en ondernemen
  De themagroep Sterke Keten gaat het gesprek aan over arbeidsmigratie in de G40 gemeenten. Doel is hier vanuit meerdere perspectieven naar te kijken: inburgering, VIA, wonen, etc. Ook betrekken we het Plan van Aanpak Statushouders aan het Werk (d.d. 9 maart) bij dit gesprek en wordt vooruit gekeken naar het Kamerdebat over dit onderwerp op 20 april.
  Een preciezere gespreksagenda wordt met de leden van de themagroep Sterke Keten gedeeld. Zit je niet bij de themagroep, maar praat je graag mee? Je bent uiteraard welkom! Meld je aan bij jdevries@zunderdorp.nl om de agenda en stukken te ontvangen.
 • Themagroep Vitale binnensteden en werklocaties
  De druk op de ruimte in Nederland is groot. Onder druk van de binnenstedelijke woningbouwopgave transformeren veel bedrijventerreinen tot gemengde woonwerkgebieden. Met name in de grote steden staat de bedrijvigheid onder druk. Dit is problematisch uit oogpunt van werkgelegenheid en voorzieningenniveau. Platform31 brengt voor de G40-gemeenten in beeld wat de grootste knelpunten en kansen zijn voor het realiseren van toekomstbestendige werklocaties en een kwalitatieve woon-werkbalans. Tijdens de ambtelijke netwerkdag behandelen we de situatie in tien steden en trekken we conclusies. Ook een update over de inzet van de G40 op vitale binnensteden.
 • Themagroep Europa

  Het afgelopen jaar is er een onderzoek geweest naar de internationalisering en europeanisering van Nederlandse gemeenten, dat onderzoek is nu bijna afgerond. In het overleg zal er een toelichting gegeven worden door Simone Goedings, VNG, op de uitkomsten van het onderzoek. Waarna we met elkaar in gesprek kunnen over de bevindingen en wat wij er mee kunnen.

  Verder zal het jaarplan met concrete acties, zoals een werkbezoek, besproken worden als voorbereiding op de Bestuurlijke netwerkdag. Wat gaan we doen, wat willen we zien, wat willen we verder uitwerken het komende jaar. Wat gaan we doen rondom de EU verkiezingen? Hoe kunnen we als gemeenten elkaar ondersteunen richting Europa, ook in aanwezigheid daar. Wat kunnen we van elkaar leren. Kortom genoeg te bespreken.

 • Bijeenkomst Circulariteit
  Tilburg heeft het initiatief genomen om het thema circulair bouwen op te pakken in G40 verband. Graag gaan zij in gesprek met steden die ook met dit thema aan de slag willen gaan. Cirkelstad is uitgenodigd om een toelichting te geven op het programma ‘Samen Versnellen’ dat zij samen met BZK zijn gestart. Op weg naar ‘Het Nieuwe Normaal’. Wie doen er mee? Zie voor meer informatie: cirkelstad.nl. Platform31 is als vaste kennispartner ook betrokken.
   
 • Sociale Pijler
  In de Sociale Pijler hebben we twee onderwerpen die aan bod komen. Allereerst komt de VNG langs om het doel en de ontwikkelstrategie van het Platform Sociaal Domein toe te lichten. Belangrijke onderdelen daarvan zijn de verbinding met de (leer)netwerken, de rode draden die de VNG ziet, de organisatie van de feedback en de opdrachten.
  Daarnaast gaan we in gesprek over de lokale teams bij gemeenten. Er komt de komende jaren veel af op de toegang en lokale teams van gemeenten. Zo wordt versterking van het wijkgerichte werken/toegang onderdeel van de Hervormingsagenda Jeugd en van het Toekomstscenario Kind- en gezinsbescherming. Ook vanuit Wmo, PSI in relatie tot trajecten als het IZA en GALA worden verwachtingen geschept. Vanuit verschillende kanten worden dus kaders, eisen en verwachtingen gewekt ten aanzien van de functies, de vereiste kennis, de vereiste deskundigheid en het vereiste mandaat van de lokale teams en de toegang. De VNG is bezig een kernboodschap over de toegang en lokale teams in het sociaal domein te ontwikkelen. Deze lag ter bespreking voor in de Commissie ZJO van maart. De komende periode zal de VNG met de verschillende gemeentelijke netwerken verder doorspreken over het inhoudelijke verhaal. De volgende vragen staan centraal:
  -  Welke ontwikkelingen komen op de lokale teams af vanuit Jeugd (inclusief het toekomstscenario kind- en gezinsbescherming), Wmo, GALA/IZA en PSI; zowel inhoudelijk als in proces/tijd? Hoe verhouden deze ontwikkelingen zich tot elkaar? Wat zijn de consequenties?
  -  Hoe is de toegang en zijn de lokale teams bij G40 gemeenten georganiseerd? Hoe is dit zich aan het ontwikkelen? Wat hebben we als gemeenten nodig aan mandaat en beleidsvrijheid om aan de verwachtingen te kunnen voldoen?
 • Fysieke Pijler
  We praten bij over de laatste ontwikkelingen en activiteiten binnen de fysieke pijler op de thema’s Woningmarkt, Leefomgeving, stedelijke transformatie, duurzaamheid en slimme duurzame verstedelijking en mobiliteitsvernieuwing. Platform31, de vast kennispartner van het stedennetwerk is gevraagd om een presentatie te geven over één van de laatste onderzoeken die zij binnen de fysieke pijler hebben uitgevoerd.
 • Pijler Economie en Werk
  Een interactieve werksessie met Emil Evenhuis (PBL); Wat betekenen de ruimtelijke scenario’s voor de verstedelijkingsopgave en ruimte voor werken, onze binnensteden, het MKB en de grote transities, en de human capital agenda’s?
 • De themagroepen Financiën, Veiligheid, Armoede en schuldhulpverlening en Interbestuurlijke samenwerking komen niet bij elkaar, maar je bent uiteraard welkom op deze dag om te netwerken en aan te haken bij andere onderdelen van het programma.