Niemand achterlaten, wel vooruit kijken. Daarmee startte Mariette Hamer (voorzitter SER) een denktank met vertegenwoordigers van kennisinstituten, planbureaus en sociale partners. De denktank kwam op Hemelvaartsdag met een beleidsagenda voor het herstel van de economie.

Overheidsinvesteringen in de economie blijven de komende tijd noodzakelijk. Het toekomstig verdienvermogen ligt voor een belangrijk deel in grote transities, zoals digitalisering, verduurzaming (klimaatbeleid en circulaire economie), vergrijzing en een inclusieve en divers samengestelde arbeidsmarkt. Bedrijven kunnen in die transitie worden geholpen, maar ook werkenden en werkzoekenden. Zij moeten wendbaar kunnen inspelen op de ontwikkelingen in de arbeidsmarkt. Een belangrijke taak voor het onderwijs, scholing wordt ook steeds belangrijker voor volwassenen. In de afgelopen weken lijkt de kansenongelijkheid in Nederland toe te nemen, met nieuwe kwetsbare groepen, zoals jongeren. De denktank vind het belangrijk geen generatie verloren te laten gaan. Een gerichte aanpak is nodig om er voor te zorgen dat kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt ook daadwerkelijk profiteren van economisch herstel.

Het advies geeft de hoofdlijnen aan voor economisch herstel, en zal de komende weken met verschillende partners verder worden uitgewerkt. Daarbij zijn twee uitgangspunten belangrijk; Europese samenwerking, en maatwerk en differentiatie. Differentiatie is mogelijk naar regio’s, doelgroepen en sectoren. Op die manier wordt de samenleving meegenomen in de gefaseerde overgang naar de volledige heropening van de economie. Dat vergt politieke keuzes, waarbij het van belang is dat de argumenten voor en tegen helder worden gecommuniceerd. Maatwerk kan uitmonden in regionale verschillen. Een randvoorwaarde is volgens het advies dat er voldoende middelen beschikbaar zijn om gemeentelijk beleid goed te kunnen uitvoeren. De G40 kan goed met dit advies uit de voeten. Een aantal punten werd al genoemd in onze strategische agenda, en deze punten hebben aan belang gewonnen. De G40 denkt en doet graag mee aan de uitwerking en uitvoering.

Lees het advies De contouren van een intelligent herstelbeleid (pdf)

Meer informatie: Pijler Economie & Werk