Blog

Over het kantelpunt heen…

Miniatuurvoorbeeld

Roeland van der Schaaf

wethouder RO, Wonen en Wijken van de gemeente Groningen

Je ziet het gebeuren in veel wijken in de steden binnen ons netwerk. Een  selectieve migratie met een uitstroom van sociale stijgers en een stijgende instroom van kwetsbare personen.

Het absorptievermogen en de veerkracht van deze wijken loopt tegen zijn grenzen aan. De terugloop van beschikbare financiële middelen – door de crisis, de afschaffing van het ISV en de verhuurdersheffing - en de strenge regelgeving voor corporaties, staat haaks op de noodzakelijke investeringen in deze wijken. Nieuwe partijen dienen zich niet of nauwelijks aan. Transformaties en inbreidingen zijn op deze plekken moeilijk renderend te krijgen. Zeker ook als het gekoppeld wordt aan de zo gewenste kwaliteitsimpulsen voor de openbare ruimte.

Maar we zitten niet bij de pakken neer! Groningen heeft de handschoen opgepakt en ondanks de gestelde beperkingen door het Rijk, nieuwe samenwerkingsafspraken met corporaties gemaakt. We zoeken samen naar nieuwe dragers voor de wijkontwikkeling en naar nieuwe partijen. Behalve rondom energietransitie en klimaatadaptatie zien we bijvoorbeeld goede mogelijkheden op het vlak van preventie en gezondheid en dragen daarmee bij betaalbare zorg. Deze samenwerking met corporaties krijgt bij ons in eerste instantie vorm in een viertal ‘prioritaire wijken’. We starten met een nauwe afstemming van elkaars investeringen, projecten en activiteiten, op weg naar een gezamenlijke investeringsagenda. Op weg naar de ‘wijkvernieuwing 3.0’.

De leefkwaliteit in de wijken stellen we centraal.  We zoeken naar mogelijkheden die nauw aansluiten bij de bewoners en de kenmerken van de wijk en bepalen zodoende in gezamenlijkheid de specifieke wijkopgave en de kansen die er liggen. In de noordelijke stadswijken liggen goede kansen voor een energietransitie die gerelateerd worden aan de nabije geothermie, de reguliere economie en aanwezig initiatief.
Afbeelding verwijderd.
In de Oosterparkwijk geven we stevige gezondheidsimpulsen met het project ‘Who Cares’. Hoe kunnen bewoners zo lang mogelijk en met goede zorg zelfstandig blijven wonen? In Selwerd willen we een ‘Blue Zone’ realiseren; een plaats waar mensen langer, gezonder en gelukkiger leven. Als basis voor beide projecten fungeert onze nieuwe Healthy Ageing-visie. Dit jaar starten we tevens met het experiment 'bijstand op maat', om te onderzoeken of we mensen sneller richting werk, meedoen of aan een verbeterd welzijn kunnen helpen als ze meer eigen regie krijgen.

Met deze nieuwe beleidsimpulsen sluiten we nauw aan bij de doelen en strategieën van het Rijk. In vele G32-gemeenten zien we vergelijkbare nieuwe instrumenten in ontwikkeling. Zie ook de resultaten van het onderzoek van Platform31 onder onze steden dat letterlijk “de kwetsbare wijken in beeld” brengt. We vinden met de G32 dat het Rijk daarbij niet aan de zijlijn mag staan maar juist volop moet meedoen. Ze zou ons moeten ondersteunen met passend instrumentarium. In het belang van vitale steden en wijken, met gezonde en ondernemende burgers en partijen. En niet in de laatste plaats het doelbereik van het rijk zelf.

Roeland van der Schaaf is sinds kort  de bestuurlijk trekker van de G32-themagroep Stedelijke vernieuwing.