Voor 2050 moeten alle woningen in Nederland aardgasvrij zijn. Maar in veel wijken die ‘van het gas af’ gaan, is de energietransitie niet de enige opgave. In het experimentenprogramma ‘Verduurzaming van kwetsbare wijken’ zetten Platform31 en Nyenrode Business Universiteit in op een dubbelslag, door de energietransitie in kwetsbare wijken te verbinden met het verbeteren van de leefbaarheid. In deze eerste publicatie van het experimentenprogramma brengen wij in beeld hoe vijftien koplopergemeenten invulling geven aan de ambitie om aardgasvrije, duurzame, leefbare én toekomstbestendige wijken te realiseren.

Download de publicatie Betere wijken dankzij de energietransitie?

Het experimentenprogramma wordt mogelijk gemaakt door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) vanuit het interbestuurlijke Programma Aardgasvrije wijken (PAW) en het G40-stedennetwerk.