Vanuit de Themagroep Sterke keten van Participatie, leren, werken en ondernemen zijn we op dit moment nauw betrokken bij belangrijke ontwikkelingen op Rijksniveau. Binnen de discussie rondom de invoering van loondispensatie zijn we vanuit de themagroep vertegenwoordigd in diverse gremia waarin de discussie vanuit de gemeenten, maar ook vanuit werkgeversoptiek wordt gevoed. Wij hopen hiermee bij te dragen aan een uitkomst die voor alle betrokkenen leidt tot een goed resultaat, waarbij het doel – zo veel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk helpen – optimaal wordt gediend.

Binnen de themagroep staan we daarnaast nadrukkelijk stil bij de ontwikkelingen rondom het Interbestuurlijk Programma (IBP). Deelnemers van de themagroep zijn vertegenwoordigd binnen de kerngroepen rondom de vraagstukken van het sociaal domein en die van de regionale economie. Op die manier kan expertise van de themagroep worden ingebracht in de verdere uitwerking bij vragen rondom human capital en economische groei.

Een belangrijk onderdeel in de keten van Participatie, leren, werken en ondernemen is ook het onderwijs. Een blijvend aandachtspunt is voor ons de wijze waarop we onderwijsinstellingen kunnen faciliteren bij het invullen van de kwaliteitsagenda waarover afspraken zijn gemaakt tussen de MBO-raad en het ministerie van OCW.

Lees meer in het werkdossier van de themagroep Sterke keten van Participatie, leren, werken.