Het thema 'vitale binnensteden' staat hoog op de agenda van wethouders van de G40. De aanpak van de 'binnenstad'  is één van de drie belangrijkste opgaven van de Economische Herstelagenda van het nieuwe Kabinet, naast Innovatie en MKB. Reden is de urgentie van dit thema. Het blijft spannend hoe de binnensteden de komende weken weer tot leven gaan komen. Welke ondernemers gaat het lukken om de draad weer op te pakken?  En hoe kunnen wethouders Economie en ondernemers daar bij ondersteunen? De twee themagroepen Vitale binnensteden tijdens de laatste landelijk netwerkdag G40 zijn gebruikt om bij de wethouders op te halen wat er speelt in hun  stad en hoe zijn betrokken kunnen worden bij het traject rond de Herstelagenda. Aandacht was er daarbij voor proces én inhoud.

In de themabijeenkomst onder voorzitterschap van Monique Esselbrugge (wethouder gemeente Nijmegen) is  ingegaan op het proces rond de Economische Herstelagenda.

Monique Esselbrugge heeft een plek in de Taskforce Economie van de VNG. Deze Taskforce verzorgt samen met IPO de inbreng van kennis vanuit provincies en gemeenten in de Economische Herstelagenda. De themabijeenkomsten Vitale Binnensteden worden gebruikt om ideeën en ervaringen van wethouders uit de G40 op te halen die een plek kunnen krijgen in de Economische Herstelagenda. Tevens wordt kennis gehaald uit een analyse van Platform31 naar de binnenstadsaanpakken.  Platform31 brengt voor de G40 in kaart wat er al gebeurt in binnensteden, wat werkt en wat aanvullend nodig is om te komen tot nieuwe bruisende binnensteden.

Hamit Karakus (directeur Platform31) heeft de eerste resultaten van deze analyse voorgelegd aan de wethouders. Een drietal voorbeelden:

  1.  Pak meer regie op de openbare ruimte en verbind de binnenstadsopgave met klimaatadaptatie, leefbaarheid  en digitalisering.
  2. Stuur op kwaliteit qua functies en zet niet te eenzijdig in op wonen (voorkomen monofunctionaliteit)
  3. Nodig vanuit Rijk en provincie: regelgeving die sturen op kwaliteit beter mogelijk maakt, meer laagdrempelige (financiële) ondersteuning en het gesprek voeren met bovenlokale vastgoedeigenaren 

De analyse van Platform31 wordt in april afgerond en beschikbaar gesteld voor de wethouders Economie van de G40.

In de themabijeenkomst 'binnenstad en vrijetijdseconomie/toerisme' is wethouder Arthur Helling van de gemeente Hoorn met wethouders in gesprek gegaan over de kansen die toerisme biedt, ook in coronatijd. Meer bezoekers betekent meer inkomsten voor belangrijke sectoren als cultuur, horeca en retail in de binnenstad. Jos Vranken (Algemeen directeur Nederlands Bureau Toerisme en Congressen)  gaf een toelichting op 'Toekomstperspectief 2030'. Het NBTC heeft een nieuwe aanpak op toerisme ontwikkeld, Perspectief 2030. Eerste stap is dat steden en regio’s bepalen wat voor een bestemming ze willen zijn. Stel vervolgens een ontwikkelstrategie op om passend aanbod te creëren die aansluit bij de doelen en DNA van de plek.  Opgaven bij deze strategie: bewoners betrekken bij de toekomst van toerisme, bezoekersmanagement, beter benutten van de kansen van digitale belevingen.

Aanbevelingen van de wethouders om mee te nemen in het traject rond de Herstelagenda:

  1. Kom met een aanpak/regels rond wonen in de binnenstad. Het toevoegen van meer woningen in je binnenstad is een kans, maar zorg er wel voor dat in de plinten bezoekersfuncties als retail, horeca, cultuur en dienstverlening gevestigd blijven. Hoe doe je dat als stad?
  2. Creëer in je binnenstad ruimte voor innovatie-experimenten-creativiteit-spelen.
  3.  Pak nieuwe kansen rond nieuwe thema’s om nieuwe bezoekers te trekken. Zorg dat deze een plek krijgen in je openbare ruimte. Denk aan thema’s als duurzaamheid, gezondheid en inclusiviteit.

Voor vragen of nadere informatie over de themabijeenkomsten Vitale Binnensteden kunt u terecht bij Ilse Nieskens (i.nieskens@nijmegen.nl) en Geert Koolen (g.koolen@hoorn.nl), de secretarissen van de themagroep Vitale Binnensteden.