In juni 2023 behandelt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de Voorjaarsbesluitvorming Klimaat. Hierin presenteert het kabinet een aanvullend pakket aan maatregelen die bijdragen aan het halen van het 2030-doel uit de Klimaatwet van ten minste 55% reductie van de broeikasgasuitstoot ten opzichte van 1990.

De G40 heeft de VNG, voor hun lobby richting het ministerie, enkele belangrijke aandachtspunten meegegeven voor de plenaire behandeling van het aanvullend pakket. We waarderen veel in het gepresenteerde pakket, maar missen ook een aantal essentiële zaken, zoals energierechtvaardigheid en een collectieve wijkaanpak om de huishoudens die het meest lijden door de hoge stookkosten te ondersteunen. Daarom deze aandachtspunten:

Elektriciteitsvoorziening

  • We werken graag aan de ambitie van meer zonne- en windenergie, maar willen draagvlak behouden en het RES-proces voor de 35 TWh niet laten verstoren.
  • Meer aandacht voor het oplossen van netcongestie door congestiemanagement
  • Lokaal vraag en aanbod bij elkaar brengen door energiedelen mogelijk te maken.

Gebouwde omgeving

  • Kom ook met normering voor koopwoningen bij mutatie, zoals het IBO-advies stelt.
  • Voorkom dat de vele afzonderlijke subsidieregelingen elkaar gaan tegenwerken.
  • Zorg voor voldoende middelen voor collectieve warmte-oplossingen. Een structureler budget voor de aangekondigde WIS is hiervoor nodig.
  • Geef duidelijkheid over de Wet Collectieve Warmtevoorziening (WCW) en los daarmee de onzekerheid op die warmtebedrijven aanvoeren om te stoppen met investeringen
  • Stimuleer coöperatieve warmte met een status voor energiecoöperaties.

Middelen voor gemeenten

  • Geef gemeenten extra uitvoeringsmiddelen voor de extra taken die bij gemeenten komen te liggen, nu de doelstelling van 49% CO₂-reductie in 2030 is verhoogd naar 55% met een beleidsdoel van 60%.