In 2012 besluit het kabinet Rutte II overheidsfinanciering voor verblijf en zorg van mensen met een lichte zorgvraag niet meer te vergoeden. Er ontstaat veel onrust over het sluiten van verzorgingshuizen. Het leidt tot vragen: blijven er wel voldoende beschutte woonplekken voor ouderen over, wat gebeurt er met de gebouwen die leegkomen en welke wijkvoorzieningen blijven bestaan?

Door de veranderingen in het zorgstelsel – het scheiden van wonen en zorg en de transitie van de wet langdurige zorg – staan veel verzorgingshuizen leeg. Mensen worden geacht langer thuis te wonen. Tegelijk is er een tekort aan woningen. Transformatie van leegstaand zorgvastgoed naar wonen ligt dan voor de hand. De praktijk blijkt echter weerbarstig.

Daarnaast verdwijnt door het sluiten van deze huizen een ontmoetingsfunctie voor de buurt. Gemeenten hebben een grote rol in het vormgeven van welzijn en zorg in wijken en buurten. Wat is de benodigde voorzieningeninfrastructuur en bijbehorende zorg- welzijn en dienstenarrangementen, nu het verzorgingshuis wegvalt? Hoe voert een gemeente hierop de regie en brengt zij partijen hiervoor bijeen.

Voor wie

Vaak wordt naar de gemeente gekeken. Als boosdoener of redder. ‘Het is de schuld van de gemeente dat…’ of ‘De gemeente moet maar zorgen voor…’. Wat kan de gemeente eigenlijk betekenen in het samenspel van zorg- en welzijnaanbieders, huisvesters en bewoners? Waar kan de gemeente soepel zijn, waar moet ze streng handhaven? Welke kansen zijn er? Welk instrumentarium kan zij inzetten en in welk maatschappelijk vastgoed investeert zij?

Dit kennisdossier is voor bestuurders en medewerkers van gemeenten die te maken hebben met het transformeren van zorgvastgoed.

Leeswijzer

Het dossier heeft twee hoofdthema’s:

  1. de rol van gemeente op strategisch en beleidsmatig niveau – hoe passen zorgwoningen in het woningmarktbeleid;
  2. sturing en betrokkenheid van de gemeente bij transformatie op gebouwniveau – meer tactisch en operationeel.

De onderwerpen worden benaderd vanuit drie verschillende invalshoeken:

  • Kennis: wat moet een gemeente over dit onderwerp weten?
  • Handelingsperspectief: wat kan een gemeente doen?
  • Waar zijn de best en bad practices te vinden?

Kennisdossier Transformatie zorgvastgoed is raadpleegbaar via: www.platform31.nl/wat-we-doen/kennisdossiers/kennisdossier-transformatie-zorgvastgoed

Contactpersoon 
Wenst u meer informatie over dit kennisdossier? U kunt contact opnemen met:  Annette van Duivenvoorde van Platform31: annette.duivenvoorden@platform31.nl.