https://parkstad-limburg.nl/conferentie-brede-welvaart-13-mei-2022/

De burgemeesters van de stedenbandgemeenten Roel Wever van Heerlen, Femke Halsema van Amsterdam, Marga Vermue van Sluis en Ben Visser van Eemsdelta organiseren, samen met de Stadsregio Parkstad Limburg, op vrijdag 13 mei in de Brightlands Smart Services Campus te Heerlen een Brede welvaart conferentie.

Er is sprake van een groeiende tweedeling tussen een bovenlaag van mensen die zich uitstekend kunnen redden en een groep die stelselmatig tekortkomt en die zich onbegrepen en erkend voelt door de politiek.

Veel gemeenten kennen wijken waar onevenredig veel inwoners kampen met werkloosheid, schulden, criminaliteit en kansenongelijkheid in onderwijs en gezondheid. Gemeenten zoeken – samen met woningcorporaties, politie en justitie, scholen, zorg- en welzijnsinstellingen én bewoners – antwoorden op de vraag hoe de maatschappelijke scheidslijnen in stad en regio tegen te gaan.

De ‘Brede Welvaart conferentie’ zoekt antwoorden op de vraag hoe de groeiende sociaaleconomische tegenstellingen en kansenongelijkheid in regio’s en binnen stedelijke gebieden verminderd kunnen worden en hoe we hierin samen, vanuit de eigen regionale en lokale signatuur het verschil kunnen maken.

Kansengelijkheid

Kansengelijkheid vergroten vraagt om ‘ongelijk investeren’ en structurele oorzaken aanpakken. Hoe om te gaan met de dilemma’s die dat met zich meebrengt? Welke partijen zijn er, naast de overheden nog meer aan zet? Partijen krijgen tijdens de conferentie de kans om met elkaar na te denken over de vraag hoe rijksoverheid, provincies en gemeenten, maatschappelijke organisaties, ondernemers en kennisinstellingen hierin samen kunnen optrekken.

Stedenband

Sinds 2010 hebben de gemeenten Heerlen, Amsterdam, Sluis en Eemsdelta een stedenband. Toenmalig burgemeester van Amsterdam Eberhard Van der Laan nam het initiatief tot deze stedenband omdat hij ‘als hoofdstad’ verantwoordelijkheid wilde nemen voor krimpsteden en daarmee voor plaatsen die door de perifere ligging ten opzichte van de Randstad niet altijd profiteren van voordelen die de Randstad heeft. Hiermee trok van der Laan de lijn door, die hij daarvoor als Minister voor Wonen, Wijken en Integratie inzette door herverdeling van welvaart van regio’s te agenderen en te investeren in gebieden en gemeenten met specifieke problemen door bevolkingskrimp en perifere ligging. Het huidige Rijksbeleid waarin via onder meer het Volkshuisvestingsfonds en de Regio Deals bijzondere aandacht is voor de 13 krimp- en grensregio’s en de 16 aangewezen stedelijke vernieuwingsgebieden, is hiervan het verlengde.

Programma

Als keynote-sprekers staan tijdens het plenaire deel van de conferentie, naast de vier burgemeesters onder meer de directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving Hans Mommaas, hoogleraar Bestuurskunde Caspar van den Berg van de Rijksuniversiteit Groningen, onderzoeker en publicist Josse de Voogd en voormalig PvdA partijleider, Lodewijk Asscher op het podium. Deze laatste als moderator van de conferentie.

Onder meer hoofd RaboResearch Regio’s Otto Raspe en directeur Victor Everhardt van Platform31 zijn nauw betrokken bij inhoudelijke themasessies die tijdens het middagprogramma aan bod komen.

Van nationaal beleid naar gebiedsgerichte inzet

Het Rijk investeert extra in 16 aangewezen stedelijke gebieden en 13 grens- en krimpregio’s waar de leefbaarheid onder druk staat. De algemene inzet om de groeiende tweedeling in deze gebieden te keren ten gunste van brede welvaart voor iedereen vraagt om specifiek en op de lokale en regionale situatie toegesneden beleid met een daarbij passende uitvoering op maat. Daarvoor is het nodig dat kennis en good-practices gedeeld worden en wordt onderzocht hoe bestaande of nieuw te ontwikkelen instrumenten zoals onder meer Regio Deals en Manifestwijken effectief ingezet kunnen worden.

Meer informatie en aanmelden